Commissarissen Stichting Uithuizer Woningbouw 12-10-2023

 1. Vacatures Uithuizen
 2. Commissarissen Stichting Uithuizer Woningbouw 12-10-2023

Werken in Uithuizen

 

Introductie vacature 

Uithuizen

Binnen de Raad van Commissarissen van Woningstichting Goud Wonen is er begin 2024 een vacature voor een

Lid, tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen

Woningstichting Goud Wonen, de organisatie
Woningstichting Goud Wonen is op 1 januari 2023 ontstaan door een fusie tussen Stichting Uithuizer Woningbouw en Stichting De Delthe. Het belangrijkste argument voor deze fusie is dat een grotere organisatie meerwaarde oplevert voor de dienstverlening aan de huurders en voor uitvoering van de volkshuisvestelijke opgaves.

Goud Wonen verhuurt goede en betaalbare woningen in de sociale huursector in de gemeente Het Hogeland. Het gaat om ruim 1300 woningen in Uithuizen, Usquert, Warffum, Kantens, Zandeweer, Eppenhuizen, Rottum en Stitswerd. Binnenkort komen daar nog ruim 200 verhuureenheden bij die we van collega corporatie Woongroep Marenland zullen overnemen. Daarmee zijn we de enige sociale verhuurder in genoemde dorpen en kernen.

Het woord 'Goud' in de naam is de Groningse vertaling van 'goed': zorgen voor een goede dienstverlening, voor een goede woning en een goede woonkwaliteit voor onze huurders. Daarbij werken we vanuit de kernwaarden 'betrokken', 'zichtbaar in de buurt', 'nuchter' en 'samen sterk'. Uitgangspunt is dat we onze huurders geven waar ze recht op hebben: een fijn huis dat als thuis voelt, een fijne plek om rust te vinden in deze onrustige wereld.

We beogen betaalbare huisvesting te bieden aan de doelgroep door middel van zowel bouw als exploitatie van woonproducten die aan de hedendaagse en toekomstige eisen van sociale woningbouw voldoen. Goud Wonen heeft een grote opgave en uitdaging op het gebied van sloop-nieuwbouw, versterking en verduurzaming.

Missie, visie en strategie (samengevat)
Goud Wonen biedt goed en betaalbaar wonen in de gemeente Het Hogeland voor iedereen die voor huisvesting is aangewezen op een sociale huurwoning. Vanuit het wonen leveren we dienstverlening op maat en in samenwerking met onze partners dragen we actief bij aan de vitaliteit en leefbaarheid in ons werkgebied. Wij staan voor mensen die niet of moeilijk zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. We richten ons aanbod en onze dienstverlening in op de (woon)wensen (en behoeften) van onze huurders en woningzoekenden. We geloven dat vitale kernen en buurten de basis zijn voor plezierig wonen. Daarvoor is meer nodig dan alleen goede huisvesting. Het gaat daarbij om maatschappelijke betrokkenheid en ontmoetingen. Daarbij is het van groot belang dat er goede voorzieningen zijn in de directe woonomgeving. Daaraan leveren wij samen met onze partners een bijdrage. Als professionele organisatie staan we dicht bij onze huurders en woningzoekenden. We zijn flexibel en klantgericht en werken vanuit een wendbare organisatie.

Goud Wonen zal de komende vijf jaar doorgaan met de sloop-nieuwbouw, versterkings- en verduurzamingsopgave zoals deze reeds is ingezet. Het doel is om binnen afzienbare tijd de woningvoorraad veilig, duurzaam en passend te maken en betaalbaar te houden.

Organisatie en organisatiestructuur
De organisatie wordt geleid door de directeur-bestuurder. Daarnaast heeft Goud Wonen drie organisatieonderdelen: Klant & Wonen, Bedrijfsvoering & Vastgoed en een Stafafdeling. Zowel Klant & Wonen als Bedrijfsvoering & Vastgoed worden aangestuurd door een manager. De Stafafdeling wordt aangestuurd door de bestuurder en samen met de managers en de bestuurssecretaris vormt de bestuurder het Managementteam (MT). De organisatie telt op dit moment 16 medewerkers (14,1 fte).

Raad van Commissarissen
Het interne toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC speelt een belangrijke rol in het adviseren van de directeur-bestuurder, fungeert als klankbord en heeft vaak een goedkeurende rol bij te nemen strategische beslissingen.
De RvC ziet toe op goed bestuur en toezicht en op een effectieve en doelmatige organisatie. De Governance Code Woningcorporaties wordt als uitgangspunt onderschreven.
De RvC is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. De directeur-bestuurder bepaalt het beleid en voert dit, na goedkeuring door de RvC, uit. De RvC ziet daarop toe en staat met advies terzijde, vooral bij bovengenoemde uitdagingen. Bovendien treedt de RvC op als werkgever van de directeur-bestuurder.
Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dient de RvC tezamen ten minste over de volgende kwaliteiten en deskundigheden te beschikken:

 • Kennis en inzicht van "wonen en volkshuisvesting (vastgoed)";
 • Financiële deskundigheid;
 • Toezichthoudende ervaring;
 • Relevante netwerken in de regio en openbaar bestuur;
 • Ondernemerservaring in dienstverlening;
 • Juridisch inzicht;
 • Expertise op het gebied van HR.

Vacature
De RvC bestaat momenteel uit vijf leden, inclusief de vacature. Op de website goud-wonen.nl is naast andere informatie ook het rooster van aan- en aftreden te vinden. Twee leden zijn benoemd als 'huurdercommissaris'. De RvC is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden wordt afgestemd op de specifieke deskundigheden van de individuele leden. De Raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling.
Uitgaande van de huidige taakverdeling is deskundigheid op de gebieden kennis en inzicht van "wonen en volkshuisvesting (vastgoed)" en "expertise op het gebied van HR" voor deze vacature een pre. Ook verzoeken we aan te geven waarom u denkt als voorzitter geschikt te zijn. De volgende kwalificaties zijn van toepassing op de positie van een lid van de Raad van Commissarissen:

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • Het vermogen om in teamverband advies te geven en toezicht te houden;
 • Het algemene belang van de stichting voorop kunnen stellen;
 • Een open attitude, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Goud Wonen te stellen;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Een lid van de RvC heeft zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Hij/zij is aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in zijn meningsvorming. Hij/zij heeft voldoende tijd en energie om vanuit een toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities van Woningstichting Goud Wonen.


 • De kandidaat heeft geen functie(s) die volgens de Governance Code onverenigbaar is/zijn met de functie 'lid van de Raad van Commissarissen';
 • Voorafgaand aan de definitieve benoeming wordt de kandidaat (verplicht) gescreend door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw), de zogenaamde fit & proper test. Bij een positieve uitslag van de Aw is de benoeming definitief.

De RvC vergadert zesmaal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad. De RvC wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. De leden van de RvC zijn onafhankelijk. De leden hebben geen persoonlijke of werk gerelateerde binding met Goud Wonen. De leden hebben noch direct noch indirect aan derden verhuurde woningen in hun bezit.

Vergoeding
De leden van de RvC ontvangen een vergoeding conform de richtlijnen volgens de WNT en de binnen de branche geldende richtlijnen. De kilometervergoeding is vastgesteld op € 0,21 per kilometer.

Reageren
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 22 oktober 2023 uw motivatiebrief en Curriculum Vitae via het volgende e-mailadres:

Vacature eisen

onbekend

 

FunctietitelVastgoedmanager
Indicatie salaris (min – max]onbekend – onbekend
OpleidingsniveauWO
Aantal uren (min – max)1 – 40
Contactgegevensonbekend , onbekend onbekend
Type contractVast
BrancheOverheid/Non-profit
LocatieUithuizen, Groningen,Nederland
Soliciteer directhttps://frieschdagblad.nl/vacatures/Voorzitter-Raad-van-Commissarissen-28691825.html

Past deze vacature in jouw straatje? Solliciteren kan nu eenvoudig. Wees er snel bij en hopelijk krijg je snel een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek.

Deel deze vacature

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij verzamelen de nieuwste vacatures in Uithuizen en omstreken. Ben jij op zoek naar werknemers en wil je jouw vacature hier plaatsen? Neem dan contact met ons op.

De laatste vacatures in Uithuizen: