Ontwerpbesluit onttrekking aan de openbaarheid van de Kerkstraat in Uithuizen.

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2020-55432
  • Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleidRecht | Organisatie en beleidVerkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2020

 

Omschrijving:

Samenvatting.Het college van B&W wil de Kerkstraat in Uithuizen definitief afsluiten voor verkeer ten behoeve van het mogelijk maken van de uitbreiding van een supermarkt passend in de centrumontwikkeling van Uithuizen. Daarvoor is in het kader van de Wegenwet een ontwerpbesluit opgesteld. Deze ligt 6 weken ter inzage. Na deze periode, en het verwerken van eventuele zienswijzen, beslist de gemeenteraad over de definitieve onttrekking van de Kerkstraat aan de openbaarheid. In zijn vergadering van 25 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland besloten de gemeenteraad voor te stellen de Kerkstraat in Uithuizen op grond van de Wegenwet aan de openbaarheid te onttrekken.Een ontwerp van een raadsbesluit en situatietekening liggen vanaf 3 maart 2020 zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Uithuizen (Hoofdstraat West 1). Het collegevoorstel met de onderbouwing voor de onttrekking aan de openbaarheid, ligt ook ter inzage. Wilt u de stukken inzien, dan kan dat tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Deze bekendmaking met het ontwerpraadsbesluit en bijlagen vindt u ook op www.overheid.nl. U kunt zoeken op datum van publicatie (2 maart 2020) en op Het Hogeland als publicerende organisatie.Wilt u reageren op het ontwerpbesluit, dan kunt u tijdens de periode van ter inzagelegging mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen. U kunt een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26 te (9980 AA) Uithuizen. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken met mevrouw A. Imminga, programmaleider centrumontwikkeling procesmanager of de heer W.K. de Wind, juridisch adviseur. Belt u dan naar nummer 088 3458888. Na afloop van de terinzagelegging zal het ontwerpbesluit met eventuele zienswijzen worden aangeboden aan de raad. De raad stelt het besluit uiteindelijk vast.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen