Omgevingsvergunning Emmaweg 64 Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2021-308608
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2021

 

Omschrijving:

Omgevingsvergunning voor oprichten vleeskuikenstal voor vrijwillige leefruimtevergroting aan Emmaweg 64 in Uithuizen (uitgebreide procedure)Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een vleeskuikenstal voor vrijwillige leefruimtevergroting aan Emmaweg 64 in Uithuizen. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 3 juni 2021 zes weken ter inzage gelegen.Inzien De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 september 2021 gedurende 6 weken tijdens kantooruren bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u de stukken wilt inzien, maakt dan een afspraak via 088-3458888.Beroep Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd beroep instellen. U kunt uw beroepschrift digitaal indienen bij de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. U kunt het beroepschrift naar de rechtbank sturen of afgeven bij de centrale balie van de rechtbank. Rechtbank Noord Nederland, sector bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen. Vermeld in uw beroepsschrift:1.uw naam en adres2.het omgevingsbesluit waartegen u in beroep gaat3.waarom u het niet eens bent met de beslissing4.wat de beslissing volgens u moet zijnStuur de stukken die belangrijk zijn voor de rechter mee met het beroepschrift. In elk geval:1.de beslissing op het beroepschrift waartegen u beroep instelt of2.het ontwerpbesluit en uw zienswijze3.eventuele documenten waarmee u uw standpunt kunt onderbouwenHoudt u er rekening mee dat u voor het indienen van een beroepschrift griffierechten verschuldigd bent. Een beroepschrift schorst de werking van een besluit niet. Op het moment dat u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Voor de behandeling van dit verzoek moet u griffierechten betalen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen