VERKEERSBESLUIT t.b.v. realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het perceel Ripperdadrift 36 te Uithuizen.Nr. 2022/01

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2022-53080
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2022

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;gezien het verzoek, ingekomen d.d. 21 december 2021 (Z.HHL.052057) om aanwijzing en realisering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het perceel Ripperdadrift 36 te Uithuizen;overwegende dat:aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder), afgegeven door de gemeente Het Hogeland op 13 augustus 2020, nr. 145518;aanvrager niet beschikt of kan beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein;gelet op de handicap van aanvrager en de parkeersituatie ter plaatse, het allerzins rechtvaardig is dat kan worden beschikt over een aangewezen parkeerplaats nabij het woonadres;voor het parkeren van de auto van aanvrager het aanwijzen van een parkeergelegenheid op de openbare parkeergelegenheid direct naast de woning (Ripperdadrift 36, Uithuizen) de meest nabij gelegen parkeer-gelegenheid betreft;gelet op het vorenstaande deze parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;met betrekking tot de wenselijkheid van deze maatregel advies is gevraagd aan de Korpschef van de politie Noord-Nederland; namens de Korpschef, de gemandateerde verkeersadviseur van het basisteam Ommelanden-Noord bij brief van 29 januari 2022, kenmerk 20220127000032, een positief advies heeft gegeven over de voorgenomen aanwijzing;daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administra-tieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);gelet op het bepaalde ter zake in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994;tevens gelet op het (gewijzigd) Mandaatbesluit van 4 januari 2020, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de teamcoach van team RO-Infra;b e s l u i t e n :1.door het plaatsen van bord E6 met onderbord OB309, van bijlage 1 behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met daarop het kenteken van het betreffende voertuig, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de openbare parkeergelegenheid nabij het perceel Ripperdadrift 38 te Uithuizen, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende situatietekening staat aangegeven;2.de instandhoudingstermijn van de parkeerplaats te koppelen aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder) van aanvrager; 3.het besluit in werking te laten treden zodra de desbetreffende parkeerplaats is gerealiseerd.Winsum, 4 februari 2022Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,namens hen,J. Koomans van den Dries(Teamcoach Infra)Datum publicatie Gemeenteblad: 9 februari 2022Bezwaar:Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen