Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het vervangen van een antennemast op het adres Munnikenweg 1a te Uithuizen (uitgebreide procedure)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2023-514319
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2023

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van een antennemast op het adres Munnikenweg 1a te Uithuizen.U kunt de ontwerp-omgevingsvergunning en alle stukken die daarbij horen, inzien van 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024. U kunt daarvoor tijdens kantooruren terecht bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Uithuizen, Hoofdstraat West 1, 9981 AA Uithuizen. Als u de stukken wilt inzien, maakt u dan een afspraak via 088-3458888. Gedurende de termijn van inzage kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam, adres en de datum. Uw zienswijze dient verder te vermelden tegen welk besluit die is gericht en dient de redenen daarvoor te bevatten.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen