Verkeersbesluit voor het afwaarderen van de rijbaan door het instellen van 60 km/u te Garsthuizen/Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. prb-2022-1845
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/prb/2022

 

Omschrijving:

Inleiding De rijbaan van de N999 tussen Garsthuizen en Uithuizen is toe aan groot onderhoud. Aanleiding is de slechte staat van de deklaag op diverse plekken en de aanwezigheid van spatten in het wegoppervlak. Naast het groot onderhoud worden aanvullende voorzieningen gerealiseerd om de verkeersveiligheid te verhogen. De N999 is een gebiedsontsluitingsweg waarbij nagenoeg over het gehele traject een snelheidsregime van 80 kilometer per uur van toepassing is. Volgens de wegenvisie (nog geen vastgesteld beleid) betreft de N999 een verbinding met voornamelijk een lokale binnengemeentelijke functie voor een klein gebied en/of ontsluiting van kleinere kernen en/of wijken. Eén van de gevolgen daarvan is dat de weg wordt afgewaardeerd naar een erftoegangsweg waarbij een snelheidsregime van 60 kilometer per uur wordt ingesteld. Tegelijk met het groot onderhoud worden een aantal oversteeklocaties voor de fietsers verbeterd. Voor de weggebruiker wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het toepassen van (geluidsarm) bermbeton. Bevoegdheid: Op grond van artikel 18, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 is de gedeputeerde staten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de provincie Groningen. Overwegingen ten aanzien van het besluit: Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Met het verkeersbesluit worden de navolgende doelstellingen beoogd. –Het verzekeren van de veiligheid op de weg;– Het beschermen van weggebruikers en passagiers; –Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; –Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; –Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; Regime: Op de rijbaan van de N999 gelegen tussen Uithuizen en Garsthuizen geldt nu een snelheidsregime van 80 kilometer per uur. Als gevolg van de Wegenvisie wordt deze weg -plaatselijk bekend als de Rondweg, Zevenweg en de Eppenhuizerweg- afgewaardeerd naar een erftoegangsweg waarbij een snelheidsregime van 60 kilometer per uur wordt ingesteld. Alleen voor een deel van het wegvak van de Rondweg aansluitend aan en ten zuiden van het komportaal Uithuizen alsmede een deel van het wegvak van de Eppenhuizerweg inleidend aan de 30-zone te Garsthuizen geldt al een snelheidsregime van 60 kilometer per uur. De N999 blijft een voorrangsweg en blijft gesloten voor (brom)fietsers en voor gehandicaptenvoertuigen. De rijbaanbreedte wordt aangepast naar 6,00 meter, er worden snelheidsremmende maatregelen toegepast door het aanbrengen van een aantal drempels en de rijbaan wordt geherprofileerd zodat het in 'dakprofiel' komt te liggen, kenmerkend voor een erftoegangsweg van 60 kilometer per uur Bermbeton: In het Plan van Aanpak bermmaatregelen 2e tranche (subsidieregeling van het Rijk) is voorgesteld de verkeersveiligheid op dit weggedeelte te verbeteren door het toepassen van (geluidsarm) bermbeton. Fietsoversteken: De ambities van de Provincie Groningen voor de fietsers zijn fors. Concreet betekent dat dat de situatie voor fietsers door de werkzaamheden niet achteruit mag gaan en dat verbetering waar mogelijk wordt gerealiseerd. Zo worden een aantal oversteeklocaties voor de fietsers verbeterd. Meer concreet betekent dit dat er nieuwe middengeleiders worden gerealiseerd bij de aansluiting met de Noorderweg en de Kantsterweg en dat de bestaande middengeleiders bij de aansluiting met de Molenhorn worden geoptimaliseerd zodat (brom)fietsers beter beschermd in twee keer de weg kunnen oversteken. De rijbaan van de N999 blijft verboden voor (brom)fietsers en gehandicaptenvoertuigen. Verkeersbesluiten: Eerder zijn twee verkeersbesluiten door gedeputeerde staten van Groningen afgegeven die betrekking hebben op de snelheid. Deze besluiten worden door dit verkeersbesluit overruled en kunnen (deels) worden herroepen. Het gaat om het besluit van 16 januari 2019, kenmerk K13520, waarbij de maximale snelheid werd verlaagd naar 60 kilometer per uur op het laatste gedeelte van het wegvak van de Rondweg voorafgaand aan de kom van Uithuizen. Daarnaast het besluit van 15 februari 2019, kenmerk K14279, waarbij de maximale snelheid werd verlaagd naar 60 kilometer per uur op het laatste gedeelte van het wegvak van de Eppenhuizerweg voorafgaand aan de kom van Startenhuizen. Conform artikel 24 van het BABW is er overleg geweest met de Politie-Eenheid Noord-Nederland, DROS Infra/Verkeersadvies, die bij brief van 8 februari 2022, kenmerk 20220118001745, heeft bericht geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen. Voorts is er op grond van artikel 25 van het BABW overleg geweest met de vertegenwoordigers van de Gemeente Het Hogeland. BESLUIT Gezien voorgaande overwegingen is de gedeputeerde staten van de provincie tot het besluit gekomen om de navolgende verkeerstekens te (doen laten) plaatsen die van toepassing zijn op de rijbaan van de N999 en bijbehorende (brom)fietsvoorzieningen overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen, nummers DO-202104-201, DO-202104-202, DO-202104-203 en DO-202104-300 van 10 januari 2022, DO-202104-301, DO-202104-302, DO-202104-303 van 7 februari 2022. Namelijk: •A1-60 borden voor het instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur; •D2 borden om de weggebruiker te gebieden het bord (middengeleiders) voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft; •G12a borden voor het aangeven van een verplicht fiets-/bromfietspad om duidelijk te maken dat het ongewenst is dat (brom)fietsers gebruik maken van de rijbaan. Onder intrekking van de hierboven genoemde besluiten van 16 januari 2019 en 15 februari 2019 (voor zover het de snelheid betreft). De verkeerstekens worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van het Uitvoeringsbesluit BABW / RVV 1990. Het besluit treedt in werking nadat de maatregelen zijn gerealiseerd. Naar verwachting in de zomerperiode van 2022.Onder intrekking van de hierboven genoemde besluiten van 16 januari 2019 en 15 februari 2019 (voor zover het de snelheid betreft).De verkeerstekens worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van het Uitvoeringsbesluit BABW / RVV 1990.Het besluit treedt in werking nadat de maatregelen zijn gerealiseerd. Naar verwachting in de zomerperiode van 2022.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen