Bestemmingsplan Uithuizen-Emmaweg 13a, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2014-3248
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

Op donderdag 19 december 2013 heeft de raad van de gemeente Eemsmond het bestemmingsplan Uithuizen- Emmaweg 13a vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op het perceel Emmaweg 13a. Dit perceel is door de Raad van State vernietigd in het kader van een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Buitengebied. Er was beroep ingediend tegen het niet opnemen van een bouwperceel voor intensieve veehouderij. Het bestemmingsplan Uithuizen Emmaweg 13a voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling, daarmee rekening houden met de uitspraak van de Raad van State. Dit houdt in dat de verleende vergunning één op één overgenomen is en juridisch geborgd is in het bestemmingsplan Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op: de toegestane bouwhoogte (9,3 meter i.p.v. 9 meter), het schrappen van artikel 3.2.2. lid g (bouwwerken buiten bouwperceel), het aanvullen van artikel 3.4. met de bepaling dat als strijdig gebruik wordt aangemerkt nieuwe houtteelt en de aanleg van bos en boomgaarden en het aanpassen van de toelichting in die zin dat wordt ingegaan op watercompensatie. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening Van dinsdag 4 februari 2014 tot en met maandag 17 maart 2014 liggen het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden via www.eemsmond.nl. Tot en met maandag 17 maart 2014 kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag: – als u in een eerdere fase tijdig uw zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad; – als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig te reageren op het ontwerp; – als u belanghebbende bent en beroep instelt tegen de wijziging door de gemeenteraad aangebracht bij vaststelling. Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen