Herziening bestemmingsplan Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2016-52147
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2016

 

Omschrijving:

Op donderdag 15 september 2016 heeft de raad van de gemeente Eemsmond het volgende bestemmingsplan vastgesteld:- Herziening Bestemmingsplan Uithuizen Het door de raad vastgestelde bestemmingsplan wijkt op één onderdeel af van het eerder ter inzage gelegde ontwerp.AanleidingHet huidige bestemmingsplan Uithuizen is vastgesteld op 14 januari 2016 en heeft betrekking op een groot deel van het dorp Uithuizen (met uitzondering van het centrumgebied). Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van karakter. Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe grootschalige ontwikkelingen mogelijk.Na de vaststelling van dit bestemmingsplan is gebleken dat de regels op een aantal punten onduidelijk zijn, wat de toetsbaarheid niet ten goede komt. De regels van het vastgestelde bestemmingsplan zijn daarom, middels deze herziening op onderdelen aangepast. De aanpassing betreft dus een technische aanpassing van de regels. WijzigingDe wijziging ten opzichte van het ter inzage gelegd ontwerp heeft betrekking op een aanpassing van de formulering van de bouwregels met betrekking tot de minimale afstand van de woningen tot de zijdelingse perceelsgrensTer inzageVan vrijdag 7 oktober 2016 tot en met donderdag 17 november 2016 ligt het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en de bijbehorende stukken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden van www.ruimtelijkeplannen.nlIn werkingDe herziening van het bestemmingsplan Uithuizen treedt in werking op vrijdag 18 november 2016.BeroepBij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag kunt u tot en met donderdag 17 november 2016 beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan als u:- belanghebbende bent en kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig te reageren op het ontwerpbestemmingsplan Uithuizen;- belanghebbende bent en beroep instelt tegen de wijziging door de gemeenteraad aangebracht bij vaststelling.Voorlopige voorzieningAls u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist. Tevens moet u het spoedeisend belang aangeven.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen