Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Emmaweg 64 te Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2016-55751
  • Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2016

 

Omschrijving:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsmond maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het uitbreiden van een pluimveehouderij aan de Emmaweg 64 te Uithuizen.De uitbreiding betreft de nieuwbouw van twee pluimveestallen en de herverdeling van de reeds vergunde vleeskuikens over alle pluimveestallen.De beoogde activiteit (het uitbreiden van een pluimveehouderij) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze uitbreiding is uitgevoerd, blijkt dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde m.e.r.-beoordeling.TerinzageleggingHet besluit en de bijbehorende stukken liggen van 14 oktober 2016 tot en met 24 november 2016 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond.VervolgprocedureEen m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep kunnen instellen tegen het voorbereidingsbesluit, kunnen zij hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen; zoals de procedure voor een bestemmingsplan ofomgevingsvergunning.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen