VERKEERSBESLUIT t.b.v. realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het perceel Borgweg 100 te Uithuizen Nr. 2020/17

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2020-32566
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2020

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;gezien het verzoek, ingekomen d.d. 18 mei 2020 (Z.HHL.023455) om aanwijzing en realisering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het perceel Borgweg 100 te Uithuizen;overwegende dat:aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder), afgegeven door de gemeente Het Hogeland op 11 maart 2020, nr. 1367965;aanvrager beschikt of kan beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein;gelet op de handicap van aanvrager en de parkeersituatie ter plaatse het allerzins rechtvaardig is dat kan worden beschikt over een aangewezen parkeerplaats nabij het woonadres;voor het parkeren van de auto van aanvrager het aanwijzen van één van de openbare parkeerplaatsen op het parkeerterrein behorende bij het perceel Borgweg 100 te Uithuizen (Hunsingoheerd),waar aanvrager een appartement heeft, de meest nabij gelegen parkeergelegenheid betreft;gelet op het vorenstaande deze parkeerplaats aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;met betrekking tot de wenselijkheid van deze maatregel advies is gevraagd aan de Korpschef van de politie Eenheid Noord-Nederland, DROS, afd. Infrastructuur, Team Verkeer; namens de Korpschef, de politiechef van de eenheid Noord-Nederland en voor deze de Operationeel Specialist Verkeer Eenheid Noord-Nederland bij brief van 6 juni 2020, kenmerk 20200605000599, een positief advies heeft gegeven over de voorgenomen aanwijzing;daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);gelet op het bepaalde ter zake in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994;tevens gelet op het Algemeen Mandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-9142 en het ondermandaadbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-7496;b e s l u i t e n :1.door het aanbrengen van onderbord OB309 met daarop het kenteken van het betreffende voertuig op het bord E6, van bijlage 1 behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op een openbare parkeerplaats behorende bij het wooncomplex “Hunsingoheerd” aan de Borgweg 100 te Uithuizen, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende tekening staat aangegeven;2.de instandhoudingstermijn van de parkeerplaats te koppelen aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder) van aanvrager; 3.het besluit in werking te laten treden zodra de desbetreffende parkeerplaats is gerealiseerd.Winsum, 11 juni 2020Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,namens hen,J. Koomans van den Dries(Teamcoach Infra)Datum publicatie Nl. Staatscourant: 16 juni 2020Bezwaar:Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen