VERKEERSBESLUIT aanwijs parkeerplaats t.b.v. oplaadpunt elektrisch voertuig (strategisch) op een parkeergelegenheid aan het Kerkplein t.h.v. huisnr. 6a te Uithuizen – Z.HHL.024894)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2020-33412
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2020

 

Omschrijving:

Nr. 2020/20e Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;Overwegende, dat:in juni 2018 de voormalige gemeenten De Marne, Winsum, Bedum en Eemsmond hebben besloten c.q. zich hebben verbonden aan de ‘Green Deal Openbaar toegankelijk elektrische laadinfrastructuur’ door middel van het ondertekenen van de ‘samenwerkingsovereenkomst laadpalen voor het realiseren en exploiteren van elektrische laadpalen in de openbare ruimte’;de provincies Groningen en Drenthe vervolgens namens de deelnemende gemeenten gezamenlijk één concessiehouder (Allego) hebben geselecteerd voor het realiseren en exploiteren van laadpalen;dat binnen de concessie sprake is van drie categorieën openbare laadlocaties;•‘Basis op orde’: gemeentekernen (met minimaal 1.000 inwoners) waar nog geen publieke laad-paal aanwezig is, per gemeentekern maximaal “één basis op orde laadpaal” wordt geplaatst. •‘Strategische locaties’: locaties waar veel parkerende bezoekers komen of worden verwacht (maatschappelijke voorzieningen). •‘Paal volgt auto’: openbare laadlocaties die worden gerealiseerd door bewoners die geen laadlocatie op eigen terrein kunnen realiseren. Het aantal laadpalen binnen deze categorie is afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen vanuit de inwoners;de intentie is om binnen de duur (periode 1 juli 2019 – 1 juli 2022) van de concessie (Allego) te komen tot een sluitend netwerk c.q. dekking van het realiseren en exploiteren van laadpalen (met optie tot verlenging van één jaar);ten behoeve van de concessie een plankaart openbare laadinfrastructuur is opgesteld waarin de mogelijke laadlocaties zijn bepaald op basis waarvan een (geldige) aanvraag en/of behoefte een laadpaal kan worden geplaatst;de mogelijke laadlocaties op de “Plankaart” zijn bepaald aan de hand van een toekomstprognose per wijk (tot en met 2020) en een analyse van de ruimtelijke geschiktheid, de parkeerdruk en de aansluitmogelijk-heden op het laagspanningsnet;vooruitlopend op het realisatieproces voorgesteld wordt om vanuit de beschikbare parkeerruimte (één parkeerplaats) te reserveren op grond van de categorie “basis op orde”: openbare laadlocaties die worden gerealiseerd voor bewoners die geen laadlocatie op eigen terrein kunnen realiseren;het mede gaat om openbare laadpalen voor de locatie: parkeergelegenheid aan het Kerkplein t.h.v. huisnr. 6a te Uithuizen;bij toenemend gebruik van de laadpaal op verzoek van de concessiehouder ook de tweede parkeerplaats wordt ingericht als laadplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s;dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg en het voorkomen of beperken van hinder, overlast en schade door verkeer;dat de betreffende weg is gelegen binnen de bebouwde kom en in beheer en eigendom is bij de gemeente Het Hogeland;dat, gelet op de parkeersituatie ter plaatse, het verantwoord wordt geacht om vooralsnog één parkeerplaats aan te wijzen als parkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto;met betrekking tot het te nemen besluit, op grond van artikel 24 BABW, advies is gevraagd aan de Korpschef van de politie Eenheid Noord-Nederland, DROS, afd. Infrastructuur, Team Verkeer; namens de Korpschef, de politiechef van de eenheid Noord-Nederland en voor deze de Operationeel Specialist Verkeer Eenheid Noord-Nederland bij brief van xxxxx 2020, kenmerk 2020xxxxxxxxx, een positief advies heeft gegeven over de voorgenomen maatregelen;daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administra-tieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);gelet op het bepaalde ter zake in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994;tevens gelet op het Algemeen Mandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-9142 en het Ondermandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-7496;b e s l u i t e n :tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen, uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen op een openbare parkeergelegenheid aan het Kerkplein, t.h.v. huisnr. 6a te Uithuizen– zie bijlage);1.bedoelde parkeerplaatsen te reserveren op grond van de categorie: “strategisch”;2.aan te geven door het plaatsen van verkeersbord E08 met onderbord “opladen elektrische auto” en OB504, conform bijlage 1 van het RVV 1990.Winsum, 18 juni 2020Burgemeester en wethouders van de Gemeente Het Hogeland,namens hen,J. Koomans van den DriesTeamcoach InfraBezwaar:Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.Publicatie Nl. Staatscourant: 22 juni 2020

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen