VERKEERSBESLUIT aanwijs locatie t.b.v. “Slim Laadplein” op het parkeerterrein aan de Sportlaan 4 (sporthal “De Mencke”) te Uithuizen (Z.HHL.040715)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2021-23408
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2021

 

Omschrijving:

Nr. 2021/03e Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;Gelet op:artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeers-besluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover het betreft wegen die onder haar beheer vallen;artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;- artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van de verkeerstekens als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;- artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Nederland, district Noord-Nederland;Overwegende, dat:de vraag naar elektrisch vervoer groeit en daarmee ook de behoefte aan (publiek toegankelijke) laadinfrastructuur;het daardoor nodig is om te komen tot opschaling van de laadinfrastructuur;het realiseren van elektrische laadpleinen wordt gezien als een aantrekkelijke mogelijkheid om aan de behoefte van opschaling van de laadinfrastructuur te komen;elektrische laadpleinen parkeerpleinen zijn waar verschillende laadpalen worden geclusterd en die tevens de mogelijkheid hebben om het elektriciteitsnet te ontlasten door het opvangen van pieken en dalen in het elektriciteitsnet;clustering van elektrische laadpunten op een laadplein tevens de mogelijkheid biedt het aantal laadpunten (netaansluitingen) in de openbare ruimte te verminderen; om de realisatie van laadpleinen op te schalen, door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via de Klimaatenvelop 2019 hiervoor budget beschikbaar heeft gesteld en dat de provincie Groningen mede namens de gemeente Het Hogeland hiervoor een subsidie heeft ontvangen voor het realiseren voor laadpleinen in de gemeente Het Hogeland;dat de gemeente Het Hogeland het parkeerterrein (114 parkeerplaatsen) nabij sporthal “De Mencke” aan de Sportlaan 4 te Uithuizenheeft vastgesteld als een locatie voor het realiseren van een “Slimme Laadplein” met vier oplaadpunten;dat in de onmiddellijke nabijheid van dit parkeerterrein een sporthal, voetbalvelden, een middelbare- en een basisschool zijn gelegen waardoor er voldoende potentie is voor het realiseren van een laadplein;dat het parkeerterrein in beheer en onderhoud en in eigendom is bij de gemeente Het Hogeland; met betrekking tot het te nemen besluit, op grond van artikel 24 BABW, advies is gevraagd aan de Korpschef van de politie Eenheid Noord-Nederland, DROS, afd. Infrastructuur, Team Verkeer; namens de Korpschef, de politiechef van de eenheid Noord-Nederland en voor deze de Operationeel Specialist Verkeer Eenheid Noord-Nederland bij brief van xxxxxxxxxx 2021, kenmerk 2021xxxxxx, een positief advies heeft gegeven over de voorgenomen maatregelen;daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administra-tieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);gelet op het bepaalde ter zake in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994;tevens gelet op het Algemeen Mandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-9142 en het Ondermandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-7496;b e s l u i t e n :1.tot het realiseren van een elektrisch laadplein met vier laadpunten op het parkeerterrein van het sportcomplex “De Mencke” gesitueerdaan de Sportlaan 4 te Uithuizen; 2.het laadplein te geven door het plaatsen van verkeersbord E08 met onderbord “opladen elektrische auto” en OB504, conform bijlage 1 van het RVV 1990.Winsum, 3 mei 2021Burgemeester en wethouders van de Gemeente Het Hogeland,namens hen,J. Koomans van den Dries(Teamcoach Infra)Bezwaar:Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.Publicatie Nl. Staatscourant: 5 mei 2021

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen