Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting Noordgastransport B.V. te Uithuizen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2022-20465
  • Onderwerp: Economie | Markttoezicht
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2022

 

Omschrijving:

Dat aan Noordgastransport B.V., te Uithuizen, ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteit ‘milieuneutraal veranderen van een inrichting’ voor de inrichting Noordgastransport. De inrichting Noordgastransport omvat de locaties Emmapolder en Roodeschool. De inrichting Noordgastransport is gelegen aan de Middenweg 2 te Uithuizen. De locatie Emmapolder is gelegen op de percelen, kadastraal bekend gemeente Uithuizen, sectie F, nummers 41 en 54. De locatie Roodeschool is gelegen op de percelen, kadastraal bekend gemeente Uithuizermeeden, sectie D, nummers 3556, 3558 en 3569 (deels). De omgevingsvergunning betreft het tijdelijk, voor de duur van twee jaar, verladen van aardgascondensaat per truck op de locatie Emmapolder ter vervanging van de spoorketelverlading op de locatie Roodeschool. Op deze aanvraag is de reguliere besluitvormingsprocedure van toepassing (artikel 3.7, Wabo). Tot en met 5 september 2022 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit, op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG. Voor nadere inlichtingen kunt u een mail sturen aan mijnbouwvergunningen@minezk.nl. o.v.v. kenmerk V-23185.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen