Besluit m.e.r.-beoordeling Oude Dijk 2 Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2019-283319
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2019

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een pluimveebedrijf aan de Oude Dijk 2 te Uithuizen. De verandering heeft betrekking op het mogelijk maken dat er óf vleeskalkoenen óf vleeskuikens gehouden kunnen worden in de bestaande stallen.De beoogde activiteit (het wijzigen van een installatie voor het houden van vleeskuikens) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Op grond van bijlage D categorie 14 geldt voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie met 40.000 stuks pluimvee een m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde m.e.r.-beoordeling.TerinzageleggingHet besluit en de bijbehorende stukken liggen van 21 november 2019 tot en met 1 januari 2020 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Het Hogeland te Uithuizen. Wilt u de stukken in een andere gemeientelocatie nzien,maak dan een afpsraak via tel. 088- 345 8888. Het besluit ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. VervolgprocedureEen m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen