VERZAMELVERKEERSBESLUIT (zaaknr. Z.HHL.084309) t.b.v. het aanwijzen van parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen voor de volgende locaties in Uithuizen:

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. gmb-2024-248433
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/gmb/2024

 

Omschrijving:

•Uithuizen, nabij Havenweg 7•Uithuizen, nabij Ripperdadrift 2Nr. 2024/30eBurgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;Gelet op:artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) bepaalt dat verkeers-besluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betrekking hebben op verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 bepaalt dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW) bepaalt dat de plaatsing van de verkeerstekens E08c van Bijlage 1 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit; artikel 24 BABW bepaalt dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de namens de Korpschef van politie Eenheid Noord-Nederland gemandateerde verkeersadviseur van het basisteam Ommelanden-Noord; tevens gelet op het (gewijzigd) Mandaatbesluit van 27 december 2020, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de teamcoach van team RO-Infra;Overwegende, dat: de gemeente Het Hogeland elektrische mobiliteit wil stimuleren en het plaatsen van elektrische laadpalen daarom past in de gemeentelijke ambitie omtrent duurzaamheid;de gemeente Het Hogeland het elektrisch rijden wil faciliteren door het uitbreiden van het netwerk van openbare laadinfrastructuur in de openbare ruimte;dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO² en minder geluidsoverlast;dat voor het stimuleren van elektrische mobiliteit het van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;dat spreiding daarvan door de gemeente van cruciaal belang is, waarbij het streven is om een dekkend netwerk te realiseren;vanuit de Concessie Plaatsing en Exploitatie Laadobjecten in gemeenten in de provincies Drenthe en Groningen 2023 met Equans inwoners onder voorwaarden een openbare laadpaal kunnen aanvragen;er per elektrische oplaadpaal twee elektrische aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen, die als specifiek doel hebben, het opladen van elektrische voertuigen;het plaatsen van de oplaadpaal geen exclusief recht voor gebruik door de aanvrager vertegenwoordigd;dit betekent dat de openbare parkeerplaatsen door eenieder kan worden gebruikt, mits er tijdens het parkeren een elektrisch voertuig wordt opgeladen;dit betekent dat de parkeerplaatsen niet op een andere manier gebruikt mogen worden, dan voor het opladen van elektrische voertuigen;met betrekking tot het te nemen besluit, op grond van artikel 24 BABW, advies is gevraagd aan de Korpschef van de politie Eenheid Noord-Nederland, DROS, afd. Infrastructuur, Team Verkeer; namens de Korpschef, de gemandateerde verkeersadviseur van het basisteam Ommelanden-Noord, bij brief van XXX 2024, nr. XXX een XXX advies heeft gegeven over de voorgenomen maatregelen;daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administra-tieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);b e s l u i t e n:tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen, uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voer-tuigen op de openbare parkeergelegenheid voor de locaties:•Uithuizen, nabij Havenweg 7•Uithuizen, nabij Ripperdadrift 21.bedoelde parkeerplaatsen aan te wijzen met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen;2.dit aan te geven door het plaatsen van verkeersbord E08c met onderbord OB504 en indien noodzakelijk, een vakmarkering, conform bijlage 1 van het RVV 1990.Winsum, 5 juni 2023 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Het Hogeland,namens hen,M. Bloeming(Teamcoach Infra)Bezwaar:Op grond van het bepaalde in de algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het verkeersbesluit is gepubliceerd tegen bovengenoemd besluit schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, postbus 26, 9980 AA Uithuizen.Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als een belanghebbende er veel belang bij heeft dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningsrechter van de rechtbank.Het verzoek om voorlopige voorziening schorst niet direct de werking van het besluit. Het besluit blijft in ieder geval in werking tot dat op het verzoek is beslist. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening, brengt de rechtbank griffierecht in rekening.Publicatie Gemeenteblad: 7 juni 2024

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen