Bestemmingsplan Uithuizen Lauwersdwarsweg 5a, Eemsmond

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2014-3245
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2014

 

Omschrijving:

Op donderdag 19 december 2013 heeft de raad van de gemeente Eemsmond het bestemmingsplan Uithuizen-Lauwersdwarsweg 5a vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking op een perceel aan de Lauwersdwarsweg te Uithuizen. Dit perceel is door de Raad van State vernietigd in het kader van een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Buitengebied. Er was beroep ingediend tegen het niet opnemen van een bouwperceel voor intensieve veehouderij. Inmiddels geldt er voor het perceel geen bouwtitel. Om het perceel alsnog te voorzien van een planologische regeling, is dit bestemmingsplan opgesteld. Daarin krijgt het perceel een onbebouwde agrarische bestemming, dus zonder mogelijkheden om bebouwing te realiseren. Het vastgestelde bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen hebben betrekking op: het schrappen van artikel 3.1. lid d (kleinschalige duurzame energiewinning) artikel 3.2.2. lid b. (hoogte bouwwerken) en het aanvullen van artikel 3.3. met de bepaling dat als strijdig gebruik wordt aangemerkt nieuwe houtteelt en de aanleg van bos en boomgaarden. artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening Van dinsdag 4 februari 2014 tot en met maandag 17 maart 2014 liggen het bestemmingsplan en het raadsbesluit ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan ook downloaden via www.eemsmond.nl. Tot en met maandag 17 maart 2014 kunt u beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag: – als u belanghebbende bent en kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest tijdig te reageren op het ontwerp; – als u belanghebbende bent en beroep instelt tegen de wijziging door de gemeenteraad aangebracht bij vaststelling. Als u beroep instelt, kunt u tegelijkertijd om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met een voorlopige voorziening vraagt u om de werking van het bestemmingsplan uit te stellen tot het moment dat op uw beroep is beslist.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen