Ontwerpbestemmingsplan Uithuizen - Emmaweg 13a

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2016-15918
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2016

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders bereiden een bestemmingsplan voor welke betrekking heeft op het perceel Emmaweg 13a in Uithuizen. Dit perceel is in 2012 door de Raad van State vernietigd in het kader van een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Buitengebied. Er was beroep ingediend tegen het niet opnemen van een bouwperceel voor intensieve veehouderij, ondanks het feit dat hiervoor in een eerder stadium reeds vergunningen waren verleend (milieuvergunning en bouwvergunning). Vervolgens is een bestemmingsplan opgesteld voor dit perceel overeenkomstig de uitspraak van de Raad van State. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 19 december 2013. Tegen dit bestemmingsplan is wederom beroep ingesteld. In de daarop volgende uitspraak van de Raad van State d.d. 5 augustus 2015 heeft de Raad van State de gemeente opdracht gegeven een nieuw bestemmingsplan vast te stellen vanwege het ontbreken van een goede Passende Beoordeling. Conform de opdracht van de Raad van State is nu een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het bestemmingsplan Uithuizen Emmaweg 13a voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling, daarmee rekening houden met beide uitspraken van de Raad van State (2012 en 2015). Hierbij zijn de reeds eerder verleende vergunningen (milieuvergunning en bouwvergunning) één op één overgenomen en zijn deze juridisch geborgd in het bestemmingsplan. Milieueffectrapport (MER) Naast de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan is de gemeente conform de Wet milieubeheer gestart met de officiële m.e.r.-procedure. Hiervoor is een milieueffectrapport opgesteld (planMER). In het planMER worden de milieueffecten van het bestemmingsplan uiteengezet. Ter inzage Van vrijdag 25 maart 2016 tot en met donderdag 5 mei 2016 ligt het ontwerpbestemmingsplan Uithuizen - Emmaweg 13a en het bijbehorende planMER ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hoofdstraat-West 1 in Uithuizen. U kunt het bestemmingsplan en het bijbehorende planMER tevens inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en ook downloaden via www.eemsmond.nl. Reacties Tot en met donderdag 5 mei 2015 kunt u via een zienswijze reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende planMER. Dat kan schriftelijk of mondeling. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de gemeenteraad van Eemsmond, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen. Of neem voor een mondelinge zienswijze contact op met Ria Uilenberg van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via (0595) 43 75 90.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen