Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats nabij Menkemahof 18 te Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2020-2409
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2020

 

Omschrijving:

Nr. 2019/14 gezien het verzoek, ingekomen d.d. 17 december 2019 om aanwijzing en realisering van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het perceel Menkemahof 18 te Uithuizen;overwegende dat:aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder), afgegeven door de gemeente Het Hogeland op 28 oktober 2019, nr. 1367879;aanvrager niet beschikt of kan beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein;dat voor het parkeren van de auto van aanvrager het aanwijzen van één van de openbare parkeerplaatsen (1e parkeerplaats links) nabij het perceel Menkemahof 18 de meest nabij gelegen parkeergelegenheid betreft;gelet op het vorenstaande de meest linkse parkeerplaats wordt aangewezen als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;met betrekking tot de wenselijkheid van deze maatregel advies is gevraagd aan de Korpschef van de politie Eenheid Noord-Nederland, DROS, afd. Infrastructuur, Team Verkeer; namens de Korpschef, de politiechef van de eenheid Noord-Nederland en voor deze de Operationeel Specialist Verkeer Eenheid Noord-Nederland bij brief van 31 december 2019, kenmerk 20191223001012, een positief advies heeft gegeven over de voorgenomen aanwijzing;daarmee is voldaan aan het voorgeschreven overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);gelet op het bepaalde ter zake in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994;tevens gelet op het Algemeen Mandaatbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-9142 en het ondermandaadbesluit van 3 januari 2019, Gemeenteblad 2019-7496;b e s l u i t e n :1.door het aanbrengen van onderbord OB309 met daarop het kenteken van het betreffende voertuig op het bord E6, van bijlage 1 behorende bij het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de openbare parkeergelegenheid (1e parkeerplaats link) aan de Menkemahof te Uithuizen in de onmiddellijke nabijheid van het perceel Menkemahof 18 te Uithuizen, een en ander zoals op de bij dit besluit behorende afbeelding staat aangegeven;2.de instandhoudingstermijn van de parkeerplaats te koppelen aan de geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder) van aanvrager; 3.het besluit in werking te laten treden zodra de desbetreffende parkeerplaats is gerealiseerd.Bezwaar:Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen