Ontwerp bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf)

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2020-37871
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2020

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf) met kenmerk (NL.IMRO.1966.BP12395WP01-ON01) ter inzage wordt gelegd. Dit bestemmingsplan maakt een nieuwe doorgang mogelijk van De Blink naar Molenerf in Uithuizen, hiervoor wordt de bestemming centrum gewijzigd in de bestemming verkeer. De nieuwe doorgang is onderdeel van de in uitvoering zijnde vernieuwing van het centrum van Uithuizen. Het ontwerp bestemmingsplan is gebaseerd op de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum.Ter inzageMet ingang van 16 juli 2020 tot en met 26 augustus 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis locatie Winsum. In verband met de coronacrisis wordt u geadviseerd het bestemmingsplan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via onze website (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.1966.BP12395WP01-ON01). Een bezoek aan het gemeentehuis in Winsum om het bestemmingsplan in te zien is weliswaar mogelijk, maar wordt gezien de corona-maatregelen als minder gewenst beschouwd en kan alleen op afspraak. ZienswijzenGedurende de periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan een belanghebbende op het plan een zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen verstuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw Y. Bartelds van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 8888, of y.bartelds@hethogeland.nl.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen