Het Hogeland - Parkeergelegenheid voor opladen elektrisch voertuigen - Fivelingoweg 11, Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Het Hogeland. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. eb5648bd59fab4da879f9b23c5327024
  • Onderwerp: verkeersbesluit
  • Waar: lokalebekendmakingen 
  • Categorie: lokalebekendmakingen

 

Omschrijving:

Nr. 2024/09   Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;   Gelet op: artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994) bepaalt dat verkeers-besluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betrekking hebben op verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap; artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 bepaalt dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit; artikel 12, van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (hierna BABW) bepaalt dat voor de plaatsing van het verkeerstekens E08c van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna RVV 1990) een verkeersbesluit verkeerbesluit benodigd is; artikel 24 BABW bepaalt dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de namens de Korpschef van politie Eenheid Noord-Nederland gemandateerde verkeersadviseur van het basisteam Ommelanden-Noord; tevens gelet op het (gewijzigd) Mandaatbesluit van 27 december 2020, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de teamcoach van team RO-Infra; Overwegende, dat:   de gemeente Het Hogeland elektrische mobiliteit wil stimuleren en het plaatsen van elektrische laadpalen daarom past in de gemeentelijke ambitie omtrent duurzaamheid; de gemeente Het Hogeland het elektrisch rijden wil faciliteren door het uitbreiden van het netwerk van openbare laadinfrastructuur in de openbare ruimte; dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast; dat voor het stimuleren van elektrische mobiliteit het van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt; dat spreiding daarvan door de gemeente van cruciaal belang is, waarbij het streven is om een dekkend netwerk te realiseren; vanuit de Concessie Plaatsing en Exploitatie Laadobjecten in gemeenten in de provincies Drenthe en Groningen 2023 met Equans inwoners onder voorwaarden een openbare laadpaal kunnen aanvragen; er per elektrische oplaadpaal twee elektrische aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen; het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen; het plaatsen van de oplaadpaal geen exclusief recht voor gebruik door de aanvrager vertegenwoordigd; dit betekent dat de openbare parkeerplaatsen door een ieder kan worden gebruikt, mits er tijdens het parkeren een elektrische voertuig wordt opgeladen; dit betekent dat de parkeerplaatsen niet op een andere wijze gebruikt mogen worden, dan voor het opladen van elektrische voertuigen; met betrekking tot het te nemen besluit, op grond van artikel 24 BABW, advies is gevraagd aan de Korpschef van de politie Eenheid Noord-Nederland, basisteam Ommelanden-Noord; namens de Korpschef, de namens de politiechef van Noord-Nederland gemandateerde verkeersadviseur van het basisteam Ommelanden-Noord, bij brief van 9 april 2024, nr. 20240921181, een positief advies heeft gegeven over de voorgenomen maatregelen; gelet op het bepaalde ter zake in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Wegenverkeerswet 1994;   b e s l u i t e n : tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen, uitsluitend bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen op de openbare parkeergelegenheid voor de locatie Uithuizen, nabij Fivelingoweg 11: 1.door bedoelde parkeerplaatsen aan te wijzen specifiek voor het opladen van elektrische voertuigen 2.dit aan te geven door het plaatsen van verkeersbord E08c met onderbord) B504 conform bijlage 1 van het RVV 1990 en (indien noodzakelijk) een zgn. vakmarkering conform de richtlijnen van het ASVV.   Winsum, 10 april 2024 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Het Hogeland, namens hen, M. Bloeming (Teamcoach Infra)   Bezwaar: Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.   Publicatie Gemeenteblad: 15 april 2024

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen