Provincie Groningen - verkeersbesluit - realiseren van twee voetgangers oversteekplaatsen (VOP) - in de kom van Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Groningen. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2020-56086
  • Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2020

 

Omschrijving:

Zaaknummer: K22689Provincie GroningenInleiding:Als onderdeel van het uitvoeren van groot onderhoud aan de N363 worden ook twee voetgangers oversteekplaatsen gerealiseerd. Bevoegdheid:Op grond van artikel 18, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 is de gedeputeerde staten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de provincie Groningen.Overwegingen ten aanzien van het besluit:Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Met het verkeersbesluit wordt beoogd.a.het verzekeren van de veiligheid op de weg;b.het beschermen van weggebruikers en passagiers;c.het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;De provinciale weg N363 is gekwalificeerd als een gebiedsontsluitingsweg. In Uithuizen gaat deze weg door de bebouwde kom waar een snelheid van maximaal 50 kilometer per uur mag worden gereden. Deze weg doorsnijdt het dorp zodat een deel van Uithuizen aan de noordzijde is gelegen en een deel aan de zuidzijde. Zowel aan de zuidzijde als ook aan de noordzijde van de provinciale weg zijn er diverse publieke voorzieningen. Zo is er ten zuiden van de provinciale weg een treinstation. Om die te kunnen bereiken zijn er dagelijks veel overstekende bewegingen. Om de veiligheid te waarborgen is het nodig om de huidige voetgangersoversteken van en naar de Departementsstraat verder te accentueren door het realiseren van twee voetgangersoversteken in de vorm van een zebrapad door het plaatsen van vier borden L02 (voetgangersoversteekplaats) met dynamische voorzieningen en het aanbrengen van de daarbij behorende zwart-wit figuratie. Met deze bebording en de aanvullende voorzingen en figuratie worden de twee oversteken verder ingericht en beveiligd zodat het verkeer goed wordt geïnformeerd over de verkeersregels en er een overzichtelijke en begrijpelijke situatie ontstaat.Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de Politie Eenheid Noord-Nederland, DROS Infra/Verkeersadvies, die bij brief van 8 oktober 2020, kenmerk 20201001000801, heeft bericht geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen. Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met vertegenwoordigers van de Gemeente Het Hogeland die geen bezwaren hebben tegen de nieuwe voorziening.BESLUITOp grond van voorgaande overwegingen is de gedeputeerde staten van de provincie tot het besluit gekomen om vier borden L02 (voetgangers oversteekplaats / zebra) te plaatsen aan de provinciale weg N363 ter hoogte van de Departementsstraat te Uithuizen om de weggebruikers van de provinciale weg te attenderen dat ze snelheid moeten minderen en dat er gestopt moet worden als er iemand wil oversteken. Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening van 3 september 2020, tekeningnummer DO-1813-002B.De voorzieningen zijn inmiddels deels gerealiseerd tijdens de uitvoering van het groot onderhoud aan de N363 (2020).De verkeerstekens worden geplaatst overeenkomstig de voorschriften van het Uitvoeringsbesluit BABW / RVV 1990.Groningen, 26 oktober 2020.Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:R. BosmaHoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen