Kennisgeving verlengingsbesluit omgevingsvergunning, inrichting Noordgastransport B.V. te Uithuizen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2023-8556
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2023

 

Omschrijving:

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend: Op 19 januari 2023 heeft Noordgastransport B.V. te Uithuizen aan Middenweg 2, Uithuizen, een aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ingediend. De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten ‘het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk’ en ‘Bouwen’. Hiervan is op 3 februari 2023 kennisgegeven in Staatscourant nummer 2023 4024. De vergunningaanvraag betreft het realiseren en in gebruik nemen van een verlaadplaats voor de verlading van aardgascondensaat alsmede het verwijderen van een reeds aanwezige tijdelijke verlaadplaats. Ten behoeve van een goede beoordeling heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten om, met inachtneming van artikel 3.9, tweede lid 2, Wabo, de beslistermijn van acht weken eenmaal met zes weken te verlengen. Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u zich wenden tot: De heer J.P. Rovers Directoraat-generaal Groningen en Ondergrond Directie Transitie Diepe Ondergrond Postbus 20401 2500 EK Den Haag 070-379 7068 mijnbouwvergunningen@minezk.nl

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen