Kennisgeving ontwerp besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure, Lauwersdwarsweg 7 te Uithuizen

Onlangs kwam de volgende bekendmaking binnen vanuit Eemsmond. Lees hieronder alle informatie die tot nu toe bekend is bij ons. 
  1. Bekendmakingen Uithuizen
  2. stcrt-2015-34204
  • Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
  • Waar: officielepublicaties 
  • Categorie: officielepublicaties/stcrt/2015

 

Omschrijving:

Burgemeester en wethouders van Eemsmond maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming aan de Lauwersdwarsweg 7 te Uithuizen. De vergunning bestaat uit het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo). Inzien De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 8 oktober 2015 tot en met 19 november 2015 ter inzage in het gemeentehuis te Eemsmond. Zienswijze Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0595-437555.

 

Deel dit artikel met buren en kennissen!

Redactie Nieuwsuituithuizen.nl

Wij houden je op de hoogte van alle bekendmakingen vanuit de gemeente.

Andere bekendmakingen